Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейската общност и нейните държави-членки, на протокол към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино относно участието, в качеството им на договарящи се страни, на Република България и Румъния вследствие на присъединяването им към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Community and its Member States, of a Protocol to the Agreement on Cooperation and Customs Union between the European Economic Community and the Republic of San Marino, regarding the participation, as contracting parties, of the Republic of Bulgaria and Romania, pursuant to their accession to the European Unionе
Дата на документа: 08/06/2007
№ на документ: COM(2007) 309
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове