Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 251, параграф 2, трета алинея, буква в) от Договора за ЕО относно измененията на Европейския парламент на общата позиция на Съвета, отнасяща се до Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на втора програма за действие на Общността в областта на здравеопазването (2007-2013) ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a second Programme of Community action in the field of Health (2007-2013) AMENDING THE PROPOSAL OF THE COMMISSION pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Дата на документа: 30/08/2007
№ на документ: COM(2007) 485
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове