Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Опростяване: Изменение на Регламент (ЕИО) № 386/90 - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕИО) № 386/90 относно контрола върху износа на селскостопански продукти, за които са отпуснати възстановявания или други суми
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Simplification: Modification of Regulation (EEC) No 386/90 - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) No 386/90 on the monitoring carried out at the time of export of agricultural products receiving refunds or other amounts
Дата на документа: 31/08/2007
№ на документ: COM(2007) 489
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове