Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Повторно оценяване на регулаторната социална рамка за повече и по-добри работни места в областта на мореплаването в ЕС - (първа фаза на консултиране на социалните партньори на общностно ниво, предвидено в член 138, параграф 2 от Договора)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Reassessing the regulatory social framework for more and better seafaring jobs in the EU - (first phase consultation of the social partners at Community level provided for in Article 138(2) of the Treaty)
Дата на документа: 10/10/2007
№ на документ: COM(2007) 591
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове