Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ в съответствие с член 251, параграф 2, алинея втора на Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета за приемането на предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 89/552/ЕИО относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the Common Position of the Council on the adoption of a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (Audiovisual Media Services Directive)
Дата на документа: 18/10/2007
№ на документ: COM(2007) 639
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове