Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад относно резултата от прегледа на регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщителни мрежи и услуги в съответствие с Директива 2002/21/ЕО и Резюме на предложенията за реформа за 2007 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the outcome of the Review of the EU regulatory framework for electronic communications networks and services in accordance with Directive 2002/21/EC and Summary of the 2007 Reform Proposals
Дата на документа: 13/11/2007
№ на документ: COM(2007) 696
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове