Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Адаптиране съобразно процедурата по регулиране с контрол - Обяснителен меморандум, общ за предложенията за изменение на актовете, които трябва да се адаптират с оглед Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение 2006/512/ЕО на Съвета от 17 юли 2006 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Common explanatory memorandum to the proposed amendments to the instruments to be adapted to Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission, as amended by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006
Дата на документа: 23/11/2007
№ на документ: COM(2007) 740
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове