Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ - Стратегически доклад относно обновената Лисабонска стратегия за растеж и работни места: начало на новия цикъл (2008-2010) - Поддържане на темпото на промяната (ЧАСТ І) - НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РЕФОРМА (ЧАСТ ІI) - (Придружаващ документ) ЧАСТ III - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно актуализиране за 2008 г. на общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и Общността и относно осъществяване на политиките на държавите-членки за трудова заетост (ЧАСТ IV) - ИНТЕГРИРАНИ НАСОКИ ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ (2008—2010 г.), включващи ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА относно основните насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Общността (съгласно член 99 от Договора за ЕО) и Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (ЧАСТ V)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE SPRING EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) - Keeping up the pace of change - PART I - PART II - PART III - PART IV - PART V
Дата на документа: 11/12/2007
№ на документ: COM(2007) 803
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове