Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно ДОКЛАД ЗА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПРАКТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТНОСНО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ - В съответствие с член 88a на Директива 2001/83/EО, както е изменена от Директива 2004/27/EО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствените продукти за хуманна употреба
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the REPORT ON CURRENT PRACTICE WITH REGARD TO PROVISION OF INFORMATION TO PATIENTS ON MEDICINAL PRODUCTS in accordance with Article 88a of Directive 2001/83/EC, as amended by Directive 2004/27/EC on the Community code relating to medicinal products for human us
Дата на документа: 20/12/2007
№ на документ: COM(2007) 862
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове