Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО по измененията на Европейския парламент в общата позиция на Съвета, отнасяща се до Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1592/2002 от 15 юли 2002 година относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty on the European Parliament's amendments to the Council Common Position regarding the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1592/2002 of 15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency AMENDING THE PROPOSAL OF THE COMMISSION pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Дата на документа: 19/12/2007
№ на документ: COM(2007) 864
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове