Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно обща позиция на Съвета за приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета, Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, Регламент (ЕО) № 2232/96 и Директива 2000/13/ЕО
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and the Council on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods and amending Council Regulation (EEC) No 1576/89, Council Regulation (EEC) No 1601/91, Regulation (EC) No 2232/96 and Directive 2000/13/EC
Дата на документа: 11/03/2008
№ на документ: COM(2008) 142
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове