Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax to combat tax evasion connected with intra Community transactions - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1798/2003 to combat tax evasion connected with intra Community transactions
Дата на документа: 17/03/2008
№ на документ: COM(2008) 147
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове