Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация и СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-2015 г.): активизирано сътрудничество между държавите-членки - Обобщение на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation and the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Action plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015): Strengthened Cooperation between Member States - Summary of the Impact Assessment
Дата на документа: 08/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 2957
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове