Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - СРЕДНОСРОЧНА ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕО ОТНОСНО БИОРАЗНООБРАЗИЕТО - ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО (SEBI 2010)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A MID-TERM ASSESSMENT OF IMPLEMENTING - THE EC BIODIVERSITY ACTION PLAN - SEBI 2010 BIODIVERSITY INDICATORS
Дата на документа: 16/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 3045
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове