Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за откриване на самостоятелно задължение на Черна Гора и пропорционално намаляване на задължението на Сърбия във връзка с дългосрочните заеми, отпуснати от Общността на Държавния съюз на Сърбия и Черна гора (бившата Съюзна република Югославия) съгласно Решения 2001/549/ЕО и 2002/882/ЕО на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing a separate liability of Montenegro and reducing proportionately the liability of Serbia with regard to the long-term loans granted by the Community to the State Union of Serbia and Montenegro (formerly the Federal Republic of Yugoslavia) pursuant to Council Decisions 2001/549/EC and 2002/882/EC
Дата на документа: 29/04/2008
№ на документ: COM(2008) 228
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове