Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО, за измененията на Европейския парламент на общата позиция на Съвета относно предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно забраната за износ и безопасното съхранение на метален живак ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's Common Position regarding the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the banning of exports and the safe storage of metallic mercury AMENDING THE PROPOSAL OF THE COMMISSION pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty
Дата на документа: 08/07/2008
№ на документ: COM(2008) 452
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове