Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/ 2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) с цел да се създаде схема за предлагане на плодове в училищата
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulations (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy and (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) in order to set up a School Fruit Scheme
Дата на документа: 08/07/2008
№ на документ: COM(2008) 442
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове