Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, буква в) от Договора за ЕО, във връзка с второ четене от Европейския парламент с оглед приемането на предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите и за изменение на Директиви 82/176/EИО, 83/513/EИО, 84/156/EИО, 84/491/EИО, 86/280/EИО и 2000/60/EО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, concerning the 2nd Reading of the European Parliament with a view to the adoption of a Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and 2000/60/EC AMENDING THE PROPOSAL OF THE COMMISSION pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Дата на документа: 17/07/2008
№ на документ: COM(2008) 487
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове