Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА РЕГИОНИТЕ - Завършване на процеса на поетапно спиране на разпространението на веществата, които разрушават озоновия слой (Част 1) - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно вещества, които разрушават озоновия слой (Преработка) (Част 2)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Completing the phase-out of substances that deplete the ozone layer (PART 1) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of […] on substances that deplete the ozone layer (Part 2)
Дата на документа: 01/08/2008
№ на документ: COM(2008) 505
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове