Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА .../…/EО НА СЪВЕТА от […] за определяне на обхвата на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE …/…/EC of […] determining the scope of Article 143(b) and (c) of Directive 2006/112/EC as regards exemption from value added tax on the final importation of certain goods on the common system of value added tax
Дата на документа: 25/09/2008
№ на документ: COM(2008) 575
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове