Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, трета алинея, точка в) от Договора за ЕО, относно измененията от страна на Европейския парламент на общата позиция на Съвета, отнасяща се до предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's Common Position regarding the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community AMENDING THE PROPOSAL OF THE COMMISSION pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty
Дата на документа: 18/09/2008
№ на документ: COM(2008) 548
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове