Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото - Анализ на националните доклади на държавите-членки на Европейския съюз относно изпълнението на общите цели, свързани с доброволните дейности на младите хора
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Promoting young people's full participation in education, employment and society - Analysis of national reports from the Member States of the European Union concerning the implementation of the common objectives for voluntary activities of young people
Дата на документа: 05/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1084
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове