Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, трета алинея, буква в) от Договора за ЕО относно внесените изменения от страна на Европейския парламент в общата позиция на Съвета по отношение на Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на основните принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty on the European Parliament's amendments to the Council’s Common Position regarding the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the fundamental principles governing the investigation of accidents in the maritime transport sector AMENDING THE PROPOSAL OF THE COMMISSION pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty
Дата на документа: 26/11/2008
№ на документ: COM(2008) 827
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове