Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент - Доклад за напредъка в областта на биогоривата - Доклад за напредъка в използването на биогорива и други възобновяеми горива в държавите-членки на Европейския съюз - Преглед на икономическите и екологичните данни във връзка с доклада за биогоривата
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Biofuels Progress Report - Report on the progress made in the use of biofuels and other renewable fuels in the Member States of the European Union - Review of economic and environmental data for the biofuels progress report
Дата на документа: 10/01/2007
№ на документ: SEC(2006) 1721
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове