Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект на РЕГЛАМЕНТ (ЕО, Евратом) НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности
Заглавие на английски: Draft COMMISSION REGULATION (EC, Euratom) amending Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
Дата на документа: 20/07/2007
№ на документ: SEC(2007) 1013
Вид документ: Проекторегламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове