Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно съществуващите правни разпоредби, системи и практики в държавите-членки и на общностно равнище, свързани с гражданската отговорност в секторите на храните и фуражите, и изпълними системи от финансови гаранции във фуражния сектор на общностно равнище, в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNEX TO THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on existing legal provisions, systems and practices in the Member States and at Community level relating to liability in the food and feed sectors and on feasible systems for financial guarantees in the feed sector at Community level in accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene
Дата на документа: 14/08/2007
№ на документ: SEC(2007) 1066
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове