Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ - Съпътстващ документ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно публично-частен диалог за изследвания и иновации в областта на сигурността - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Public-Private Dialogue in Security Research and Innovation - Summary of the Impact Assessment
Дата на документа: 11/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1139
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове