Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно Нова стратегия на Европейския съюз за здравето на животните (2007-2013 г.), според която „Пo-добре превенция, отколкото лечение"- Оценка на въздействието - Нова здравна стратегия за животните (2007-2013г.)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where “Prevention is better than cure” - IMPACT ASSESSMENT - New Animal Health Strategy (2007-2013)
Дата на документа: 19/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1189
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове