Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Съпътстващ документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно опазването на уязвимите екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения - ОБОБЩЕНИЕ — ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО относно отговора на призива на Общото събрание на ООН за спешни действия под формата на възможни инициативи за опазване на уязвимите дълбочинни морски екосистеми от неблагоприятните въздействия на дънни риболовни съоръжения
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Destructive fishing practices in the high seas and the protection of vulnerable deep sea ecosystems - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT on possible initiatives to protect vulnerable deep sea ecosystems from the adverse impacts of bottom fishing gears, providing a response to the call for urgent action by the U.N. General Assembly
Дата на документа: 17/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1317
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове