Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО и Директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Съвета с цел адаптирането им към Регламент (ЕО) № ... относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1907/2006 - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the proposals for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Classification and Labelling of Substances and Mixtures, for a Regulation amending Regulation (EC) No 648/2004, and for a Decision amending Directive 76/768/EEC, Directive 88/378/EEC, Directive 1999/13/EC, Directive 2000/53/EC, Directive 2002/96/EC and Directive 2004/42/EC in order to adapt them to Regulation (EC) No … on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 16/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1334
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове