Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с цел да се адаптира към Регламент (ЕО) № … относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) №1907/2006 - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ПРОВЕДЕНА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА GHS В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩНОСТТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No … on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE GHS IN COMMUNITY LAW
Дата на документа: 17/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1338
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове