Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружителен документ към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители по отношение на схемата за подпомагане на памука - Резюме на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - accompanying document to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, as regards the support scheme for cotton - Impact Assessment summary
Дата на документа: 09/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1482
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове