Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно изпълнението на препоръка 2001/331/EО предвиждаща минимум критерии за контрола върху околната среда - Анекс към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно преразглеждането на Препоръка 2001/331/ЕО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Report on the implementation of Recommendation 2001/331/EC providing for minimum criteria for environmental inspections - Annex to the Communication from the Commission to the Council, European Parliament, Committee of the Regions and Economic and Social Committee on the review of Recommendation 2001/331/EC providing fro minimum criteria for environmental inspections
Дата на документа: 14/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1493
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове