Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 2, БУКВА б) ОТ ДИРЕКТИВА 2000/53/EО, ОТНОСНО ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - Резюме на оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Document accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE TARGETS CONTAINED IN ARTICLE 7(2)(b) OF DIRECTIVE 2000/53/EC ON END-OF-LIFE VEHICLE - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 16/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 15
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове