Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Единния пазар: преглед на постиженията - Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Единен пазар за Европа през 21-ви век
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - The single market: review of achievements - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A single market for 21st century Europe
Дата на документа: 20/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1521
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове