Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.) - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010) - Impact assessment
Дата на документа: 12/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1661
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове