Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на оценката на въздействието, придружаваща предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно промишлените емисии (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Summary of the Impact Assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (Recast)
Дата на документа: 21/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1682
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове