Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружителен документ към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на емисиите от тежкотоварните пътни превозни средства и за достъпа до информация, отнасяща се до ремонта на превозните средства - Резюме на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approximation of the laws of the Member States with respect to emissions from on-road heavy duty vehicles and on access to vehicle repair information - Impact Assessment’s Summary
Дата на документа: 21/12/2007
№ на документ: SEC(2007) 1720
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове