Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Доклада на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Транс-европейска транспортна мрежа - Доклад относно изпълнението на насоките за развитие 2002-2003, съгласно член 18 от Решение 1692/96/EО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Trans-European transport network - Report on the implementation of the guidelines 2002-2003 pursuant to article 18 of Decision 1692/96/EC
Дата на документа: 13/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 313
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове