Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален Комитет и Комитета на регионите - Идентификация на радио честотите в Европа: Към създаване на политическа рамка {COM(2007) 96 final} - Резултати от публичната онлайн консултация относно бъдещата технологична политика на идентификация на на радио честотите - Революцията RFID – “Вашият глас относно предизвикателствата, възможностите и опасностите”
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Radio Frequency Identification (RFID) in Europe: steps towards a policy framework {COM(2007) 96 final} - RESULTS OF THE PUBLIC ONLINE CONSULTATION ON FUTURE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION TECHNOLOGY POLICY - "The RFID Revolution: Your voice on the Challenges, Opportunities and Threats"
Дата на документа: 15/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 312
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове