Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент, относно прилагането на Директива на Съвета 91/676/EИО, относно опазването на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници за периода 2000-2003
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT- Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on implementation of Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources for the period 2000-2003
Дата на документа: 19/03/2007
№ на документ: SEC(2007) 339
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове