Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането на стратегията на Общността за диоксините, фураните и полихлорираните бифенили (COM(2001) 593) – Втори доклад за прогреса
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE On the implementation of the Community Strategy for dioxins, furans and polychlorinated biphenyls (COM(2001) 593) – Second progress report
Дата на документа: 10/07/2007
№ на документ: SEC(2007) 955
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове