Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно общите принципи за по-нататъшно развитие на общата имиграционна политика: платформа за нов европейски подход - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on common principles for the further development of the Common Immigration Policy: a platform for a new European approach - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 17/06/2008
№ на документ: SEC(2008) 2027
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове