Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 06/23/ЕИО на Съвета - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services and repealing Council Directive 06/23/EEC - Impact Assessment
Дата на документа: 25/06/2008
№ на документ: SEC(2008) 2086
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове