Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложението за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност - Обобщение на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC as regards reduced rates of value added tax - Summary of the Impact Assessment
Дата на документа: 07/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2191
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове