Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ЗАКОНОДАТЕЛНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЯЩО ДИРЕКТИВА ПКИПЦК
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) - IMPACT ASSESSMENT OF THE LEGISLATIVE PROPOSAL AMENDING THE UCITS DIRECTIVE
Дата на документа: 16/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2263
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове