Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни права - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПРАВНОТО И ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ И ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЗВУКОЗАПИСИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Council Directive 2006/116/EC as regards the term of protection of copyright and related rights - IMPACT ASSESSMENT ON THE LEGAL AND ECONOMIC SITUATION OF PERFORMERS AND RECORD PRODUCERS IN THE EUROPEAN UNION
Дата на документа: 16/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2287
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове