Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Осмо съобщение за прилагането на членове 4 и 5 от Директива 89/552/ЕИО „Телевизия без граници“, изменена с Директива 97/36/ЕО, за периода 2005—2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Eighth Communication on the application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC ‘Television without Frontiers’, as amended by Directive 97/36/EC, for the period 2005-2006
Дата на документа: 22/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2310
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове