Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ДО ОРГАНА, КОЙТО ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТИ, ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2007 Г. - (член 86, параграф 4 от Финансовия регламент)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Annual Report to the Discharge Authority on Internal Audits Carried out in 2007 - (Article 86 (4) of the Financial Regulation)
Дата на документа: 30/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2361
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Одит
Kомисии
Връзки
Текстове