Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Преглед на Регламент (ЕО) № 2037/2000 относно веществата намаляващи озоновия слой - "Подобряване на законодателната дейност чрез успешния 20 годишен опит" - Оценка на въздействието придружаваща предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно веществата намаляващи озоновия слой
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Reviewing Regulation (EC) N° 2037/2000 on substances that deplete the ozone layer - "Better regulation building on 20 years of success" - Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council on Substances that Deplete the Ozone Layer
Дата на документа: 01/08/2008
№ на документ: SEC(2008) 2366
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове